Fa. Schaddé van Dooren geeft in deze privacyverklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten.

Contact gegevens: https://www.schaddevandooren.nl, Kalkbranderstraat 13 2222Bh KATWIJK ZH 071-4034417

Onze missie is het aanbieden van duurzame en betrouwbare logistieke diensten. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers- en sollicitatie gegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke is een betrouwbare werknemer binnen ons bedrijf, welke in naam van Schaddé van Dooren nauwkeurig omgaat met uw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Fa. Schaddé van Dooren verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van onze logistieke diensten. Onze logistieke diensten bestaan uit het plaatsen en wisselen van containers en uitvoeren van dienstverlening m.b.t. de verwerking van opdrachten.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverklaring en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven.

Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via email info@schaddevandooren.nl.

Klanten en Leveranciers

Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • Incidenteel kenteken voertuig
  • Emailadres

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst.

De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

 

Toegang bedrijfsterrein en pand

Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:

  • Camera beelden van personen
  • Camera beelden van voertuigen

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging.

Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen.

De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

 

Sollicitanten

Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatie uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.

Wij maken gebruik van wachtwoorden en regelmatige back-ups. Tevens maken wij gebruik van een firewall.

 

Uw rechten

Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering. Ook heeft u recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) ingeval van toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes.

U heeft recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen of klachten kunt contact opnemen met Schaddé van Dooren via mail.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).

 

Worden persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU

Nee, wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

 

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij plaatsen en gebruiken onderstaande cookies voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies: om onze website goed te laten werken
  • Analytische cookies: voor het verzamelen en analyseren van statistieken m.b.t. onze website en de effectiviteit te verbeteren.